[Restless v1.0] Totem turnaround - Ahote and Yutu village