[Restless] - Environment studies [Building Sketches]
Elisa moriconi gouaches 02

Town and Village building studies

Elisa moriconi city 01 v2

Sheriff building - Sketch

Elisa moriconi saloon

Saloon - Sketches

Saloon 3D model

[Restless] - Environment studies [Building Sketches]

More artwork
Elisa moriconi design 2 the far away market street v2Elisa moriconi screenshot 2018 03 21 11 52 51Elisa moriconi tronco